Beamer Class Outer Themes Miniframes

Berlin
Titelseite des Usethemes Berlin
Dresden
Titelseite des Usethemes Dresden
Ilmenau
Titelseite des Usethemes Ilmenau
Singapore
Titelseite des Usethemes Singapore
Szeged
Titelseite des Usethemes Szeged